Vedtægter

1.

Navn og hjemsted

 • Foreningens navn er ”Hundested By & Erhverv”.
 • Foreningens hjemsted er 3390 Hundested, og foreningens adresse er formandens bopæl.

 

2.

Formål

2.1 Foreningens formål er:

at være et koordinerende forum, som kan bidrage til at fremme udviklingen i Hundested samt være talerør og styrke samarbejdet mellem de mange aktører i byen.

at udvikle og markedsføre Hundested som en attraktiv og aktiv by inden for handel, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter.

at repræsentere medlemmernes fælles interesser og synspunkter overfor borgere og virksomheder.

at være talerør mellem medlemmerne og kommunens politikere og embedsmænd.

at fremme forståelsen og samarbejdet mellem foreningens medlemmer, så Hundested fremstår som en attraktiv by for såvel borgere, handel, erhvervsliv, kultur, unge og foreninger samt udefrakommende.

 

3.

Medlemmer

3.1 Som medlem af foreningen kan optages medlemmer, som driver deres aktivitet i 3390 Hundested.

Enhver erhvervsdrivende, fond eller forening, hvis interesser skønnes forbundne og forenelig med foreningens formål.

3.2 Andre hvis interesser skønnes forbundne og forenelige med foreningens formål.          

3.3 Ansøgning om medlemskab rettes skriftlig til bestyrelsen eller via hjemmesiden. Bestyrelsen træffer derefter afgørelse om, hvorvidt ansøgerne lever op til betingelserne for medlemskab.

3.4 Såfremt bestyrelsen afslår optagelse, kan ansøgeren forlange afgørelsen forelagt på førstkommende generalforsamling.

3.5 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel til udgangen af et regnskabsår til bestyrelsens formand.

3.6 Såfremt et medlem ophører med at drive aktiviteter i Hundested-området, ophører medlemskabet dog samtidigt hermed ved bestyrelsen skriftlige meddelelse herom til medlemmet. Bestyrelsens afgørelse kan dog indbringes for generalforsamlingen.  

3.7 En erhverver af den udtrædendes aktivitet kan dog på begæring indtræde i medlemskabet.

3.8 Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

4.

Eksklusion af medlemmer

4.1 Eksklusion af foreningen kan ske efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens afgørelse kan dog indbringes for generalforsamlingen. Afgørelsen i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

4.2 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, der er mere end 6 måneder i restance med medlemskontingentet.

 

5.

Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

5.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer møder.

5.3 Alle aktive medlemmer - uanset medlemskategori, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret med hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men hvert medlem har ret til at lade sig repræsentere af en i virksomheden, ansat medarbejder eller ægtefælle.

5.4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel via e-mail til foreningens medlemmer samt foreningens hjemmeside med dagsorden, budget for det kommende regnskabsår, og revideret regnskab for det afgående år. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for det forløbende år
 • Godkendelse af revideret regnskab
 • Godkendelse af nyt budget, herunder medlemskontingent
 • Valg bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 1 suppleant for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor samt suppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

5.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

5.5.1 Suppleanter til bestyrelsen, revisorer og revisor suppleanter vælges hvert år, for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

5.6 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt på en generalforsamling. Umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen sin midte – formand, næstformand, kasserer og de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

5.7 Forslag der i øvrigt ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen og skal være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.7.1 Forslag indeholdende vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være i formandens hænde senest d. 1. november.

 

5.8 Alle foreningens medlemmer samt de af bestyrelsen indbudte gæster har ret til at deltage i generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen, eller ved mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden til formanden.

6.2 Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes da snarest, dog senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med dagsorden udsendt 8 dage før afholdelse.

 

7.

Vedtægtsændringer

7.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages, når forslag herom har været på dagsorden på en generalforsamling og en vedtagelse kræver altid, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

8.

Medlemskontingent

8.1 Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

 

9.

Bestyrelse

9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt på en generalforsamling.

9.2 Det påhviler bestyrelsen at repræsentere foreningen samt at modtage og besvare enhver til foreningen stilet henvendelse eller forespørgsel. Bestyrelsen er berettiget til at udtale sig og handle i foreningens navn.

9.3 Bestyrelsen disponerer over foreningens indtægter og formue. Bestyrelsen har pligt til at overholde det på generalforsamlingen og godkende budget.

 

9.4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og i øvrigt vælge at lade sig repræsentere af også andre medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen.

9.5 Formanden - eller i dennes forfald næstformanden, sammenkalder til bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal eller hvis det oftere findes nødvendigt, eller når mindst 3 af bestyrelsens øvrige medlemmer opfordrer formanden dertil.

9.6 Der fordres over 50 procent af bestyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse for at tage en gyldig beslutning. Alle sager afgøres ved afstemning med simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

 

10.

Tegning og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening ved udbetalinger og øvrige hæftelser indenfor budgetters rammer. Kræves yderligere hæftelse, skal hele bestyrelsen godkende forløbet.

 

 

11.

Opløsning

11.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamlinger med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal af de afgivne ja og nej stemmer.

 

11.2 Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen som følger: Formuen overføres til en eller flere foreninger eller organisationer med samme formål.